• Gedragsregels

  Bij Blue Arrows staan sportiviteit, respect en kameraadschap centraal. Negatieve gedragsuitingen als pesten en intimidatie zijn absoluut onacceptabel en bij melding wordt er direct ingegrepen. Wij verwachten respectvol gedrag van de begeleiding en de spelers.  Om duidelijkheid hierover te scheppen, hebben wij onderstaande gedragsregels opgesteld.

   Gedragsregels voor jeugdspelers:

  Jeugdleden moeten respect hebben voor de vrijwilligers die hen trainen en coachen. Tijdens de trainingen en de wedstrijden luister je met respect naar de trainer/coach. Als er wat uitgelegd wordt, ben je stil en luister je. Ook met de eigendommen van de vereniging c.q. sporthal ga je op een respectvolle wijze mee om.

   Deze regels voor begeleiders gelden voor allen die met (jeugd)sporters te maken hebben, dus ook rijouders, tafelaars, etc.

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (te bewegen).
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts) misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

  6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

  7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.

  8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

  9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.

  10. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

  11. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

  12. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  Er zijn verschillende vormen van ongewenst gedrag. Enkele voorbeelden: 

  Agressie en geweld

  Dit zijn vaak de meest duidelijke vormen van ongewenst gedrag. Vaak loopt het een en ander uit de hand omdat er vooraf al een behoorlijke spanning is opgebouwd. Er hoeft dan niet veel te gebeuren of de stoppen kunnen doorslaan. Vloeken, schelden en zelfs handtastelijkheden kunnen dan het gevolg zijn. Het is uiteraard duidelijk dat binnen onze vereniging dit gedrag niet getolereerd zal worden. Hopelijk komt het ook niet zover, want wij vinden het belangrijk dat er bij ons een open sfeer aanwezig is. Als je iets niet bevalt, bespreek dit dan ook direct met betrokken persoon, ook al is dit je trainer of een bestuurslid. Kom je samen niet uit kan je dit altijd nog hogerop bespreken. Voorkom escalaties door vroegtijdig jouw irritaties kenbaar te maken.

  Seksuele intimidatie

  Seksuele intimidatie omvat alle vormen van seksueel getinte aandacht, die ongewenst, eenzijdig en/of opgedrongen is. Ongewenste intimiteit is duidelijk geen vriendschappelijk gedrag, dat wederzijds gewenst en aanvaard is. Of de aandacht gewenst of ongewenst is, is ter beoordeling van degene die de aandacht krijgt. Niet de bedoelingen, maar de gevolgen van het gedrag voor de ander zijn hierbij maatgevend.

  Seksuele intimidatie binnen een vereniging loopt uiteen van dubbelzinnige opmerkingen/grapjes en handtastelijkheden, tot zelfs pogingen tot aanranding en verkrachting. Er bestaat geen prototype slachtoffer. Ofschoon ook mannen lastig gevallen worden, zijn vrouwen vaker het slachtoffer. 

  Pesten

  Iedere vorm van communicatie waarbij een van de betrokkenen gekwetst wordt, is onacceptabel. Soms realiseert men niet dat een opmerking of grapje als pijnlijk wordt ervaren. Indien het niet mogelijk blijkt om onderling een situatie op te lossen, raden we spelers aan om contact op te nemen met de trainer of coach, of met de vertrouwenspersoon. Pesten hoort niet thuis bij de Blue Arrows en wordt daarom ook niet geaccepteerd!

  Discriminatie

  In onze vereniging vinden wij het vanzelfsprekend dat collega’s niet gediscrimineerd worden op grond van ras, geloof, leeftijd, seksuele geaardheid, etcetera. We willen dit ook zo houden. Ook hierbij staat respect voorop voor datgene dat iedereen bijdraagt aan onze vereniging. 

  Intimidatie op basis van macht

  Soms komt het voor dat leidinggevenden (trainers, coaches, bestuursleden, begeleiders) zich bepaalde vrijheden permitteren jegens ondergeschikten of mensen onder druk zetten. Hun positie verleidt hen dan tot intimiderend gedrag. Het wordt dan een stuk moeilijker hier iets van te zeggen, het is immers je trainer die je dan terecht moet wijzen en dat is meestal niet zo eenvoudig. In zo’n situatie is het belangrijk om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon.